NXN Northwest Boys Varsity Open Champion Pat Madden